Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna “Voorwaarden” te noemen van de Eenmanszaak Bob Ameloot, gevestigd in Gent, hierna Spots online te noemen.

ARTIKEL 1: Definities

Onder “Opdrachtgever” wordt in deze Voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met Spots online een overeenkomst aangaat, waarop de onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

ARTIKEL 2: Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die door Spots online worden gedaan, respectievelijk worden gesloten, gene uitgezonderd, tenzij door Spots online van deze Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn afgeweken. Indien Opdrachtgever Algemene Voorwaarden hanteert, zullen bij strijdigheid van bepalingen de Voorwaarden van Spots online prevaleren, tenzij Spots online uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen.

Alle offertes gaan vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Dit lijdt uitzondering indien en voor zover Opdrachtgever behoort tot de regelmatige kring van Opdrachtgevers van Spots online. Dit wordt geacht zo te zijn als Opdrachtgever tweemaal eerder aan Spots online een opdracht heeft verstrekt. Met overhandiging van de Algemene Voorwaarden staat gelijk het afdrukken van deze Voorwaarden aan de achterzijde van de offerte van Spots online, of het toevoegen aan de offerte van Spots online, of het aanbieden van deze Voorwaarden op de website van Spots online, of op enige andere elektronische manier, waartoe Opdrachtgever toegang heeft ten einde opdrachten te verstrekken.

Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Indien een bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook als niet geldig of niet van toepassing verklaard zou worden, dan blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht.

ARTIKEL 3: Offertes

Alle offertes, hierbij verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, in welke vorm dan ook, van Spots online zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 4: Opdracht

De Opdrachtgever is ten opzichte van Spots online volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de Opdrachtgever.

Spots online biedt de Opdrachtgever de mogelijkheid om opdrachten telefonisch te plaatsen, per fax, schriftelijk of elektronisch. Telefonische opdrachten dienen steeds onmiddellijk schriftelijk te worden bevestigd. Bij gebreke aan een schriftelijke bevestiging, is Spots online gerechtigd te vertrouwen op hetgeen telefonisch is gemeld en draagt de opdrachtgever alle verantwoordelijkheid. Spots online behoudt zich terzake alle rechten voor.

Bij het plaatsen van een opdracht bij Spots online dient de Opdrachtgever zichzelf te identificeren. Spots online kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de Opdrachtgever zijn overgezonden met gebruik van de juiste identificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de Opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Spots online is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de Opdrachtgever ontvangt, de correcte gegevens zijn. Spots online is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten die werden geplaatst door een Opdrachtgever. Spots online is bijgevolg gerechtigd om aan de Opdrachtgever  te leveren, te factureren en door deze Opdrachtgever betaald te worden met betrekking tot opdrachten geplaatst.

Na datum van de opdrachtbevestiging heeft Spots online het recht om bij annulering van de opdracht door de Opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen, onverkort het recht van Spots online op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

ARTIKEL 5: Totstandkoming van overeenkomsten

De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de opdracht van de Opdrachtgever door Spots online, waarbij de datum van verzending van de bevestiging bepalend is. Voor werkzaamheden waarvoor hun aard en omvang geen offerte  of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. Voor de omvang en de aard van de verplichtingen van Spots online is de tekst van de opdrachtbevestiging/factuur bindend. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de inhoud van de opdrachtbevestiging/factuur, dient hij zulks binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging/factuur schriftelijk aan Spots online kenbaar te maken. Overeenkomsten en eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, zijn voor Spots online alleen dan bindend indien deze door de directie of een bevoegde vertegenwoordiger schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 6: Vooruitbetaling / zekerheidsstelling

Spots online is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met die verrichting door te gaan. Indien Opdrachtgever met verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de op Spots online rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van Spots online op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten door Opdrachtgever.

ARTIKEL 7: Levering

Opgegeven leveringstermijnen vormen geen fatale termijn, worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Van voorafgaande bepalingen kan enkel afgeweken worden door een voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen, in welk Spots online bij een niet tijdig verrichte prestatie door de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke dient te worden gesteld.

Spots online doet al het mogelijke om de prestatie binnen de opgegeven termijn te verrichten. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Een niet tijdig verrichte prestatie geeft Opdrachtgever niet het recht om enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen of al dan niet krachtens rechterlijke machtiging zelf of door derden de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten.
De prestatie wordt als voltooid beschouwd:

  1. na levering en facturatie door Spots online en Opdrachtgever de zaken heeft goedgekeurd;
  2. na verloop van 8 werkdagen na factuurdatum, zonder dat de Opdrachtgever de zaken heeft gecontroleerd;
  3. na gedeeltelijke ingebruikname voor het in gebruik genomen deel, of indien dit deel onlosmakelijk verbonden is met de overige delen, voor het geheel.

Spots online is te allen tijde bevoegd een opdracht in gedeelten af te leveren en van iedere gedeeltelijke aflevering betaling te verlangen. Spots online is gerechtigd de levering op te schorten zolang de Opdrachtgever voorafgaande levering niet heeft goedgekeurd of verzuimd heeft deze af te nemen.

Spots online is gerechtigd onder rembours te leveren.
ARTIKEL 8: Transport / risico

De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen andere aanwijzing door Opdrachtgever aan Spots online is verstrekt en door haar werd geaccepteerd, door Spots online als een goed huisvader bepaald, zonder dat Spots online hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

ARTIKEL 9: Prijs

Alle prijzen zijn netto, zonder kortingen, exclusief 21% BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

De door Spots online genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van indiening der offerte geldende kostprijzen alsmede de vervoersprijzen vanaf het bedrijf, het magazijn of andere opslagplaats van Spots online , of in geval van directe levering, haar leverancier. Niet in de prijs inbegrepen zijn elektriciteit, catering, hotelkosten, werkvergaderingen, decorbouw, koeriers, installatie-, inbedrijfstelling- en demonstratiekosten, invoerrechten, belastingen, heffingen, koersverschillen, extra vervoers-, parking- en verzekeringskosten.

Wanneer een der kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de opdracht wordt verhoogd, heeft Spots online het recht die verhoging(en) aan de Opdrachtgever door te berekenen.
Spots online is te allen tijde gerechtigd haar prijzen aan te passen op grond van zodanige omstandigheden, dat waren die Spots online bekend ten tijde van het sluiten der overeenkomst, dit tot een andere prijsvorming zou hebben geleid.

ARTIKEL 10: Betaling

Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden contant bij levering, dan wel door overmaking op een door  Spots online aangewezen bank- of zichtrekening binnen de betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Vanaf de dag dat betaling dient te geschieden, is Opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente of van 1% indien de wettelijke rente lager is dan 1%, van het factuur- of termijnbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand waarmee de vervaldag wordt overschreden.

In geval Spots online zich voor de invordering van de hulp van derden heeft verzekerd, zal ter keuze van Spots online de Opdrachtgever in een voorkomend geval worden belast voor de werkelijke kosten der inning dan wel voor een bedrag gelijk aan 15% van de aan Spots online verschuldigde hoofdsom, renten en kosten. Spots online is niet gehouden aan te tonen dat zij in de uitgave van buitengerechtelijke incassokosten is gevallen.
Alle door de Opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

ARTIKEL 11: Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde zaken blijven eigendom van Spots online totdat Opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiend uit de overeenkomst heeft voldaan.
Opdrachtgever mist het recht de door Spots online geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.  Ruw beeldmateriaal of rushes blijven echter eigendom van Spot online tenzij anders vermeld.

In geval Opdrachtgever enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met Spots online, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet nakomt, is Spots online gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Spots online tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

Opdrachtgever is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goede huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 12: Klachten

Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken worden door Spots online slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 werkdagen na levering, schriftelijk aan Spots online kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, de offerte of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

ARTIKEL 13: Aansprakelijkheid

Indien en voor zover Spots online aansprakelijk mocht zijn wegens onvoldoende of onjuiste uitvoering van de door haar opgedragen werkzaamheden of niet behoorlijk vervulling van haar contractuele of wettelijke verplichtingen, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot ten hoogste het totale bedrag van de door haar aangenomen (deel)opdracht, exclusief BTW. Eventuele aanspraken van Opdrachtgever dienen binnen 8 werkdagen na uitvoering ervan, schriftelijk te worden ingediend. Bij gebreke hiervan zullen alle vorderingen uit dien hoofde vervallen.

ARTIKEL 14: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, opschorting en ontbinding

In geval van verhindering tot gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, is Spots online gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat Spots online gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.

Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt onder meer verstaan het niet voldoen door derden van hun eventuele prestatieplicht jegens Spots online waarvan Spots online afhankelijk is voor de uitvoering van haar prestatie.

Overmachtsituaties bestaan, onder andere, tevens uit: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der mogelijkheid om aan Opdrachtgevers opdracht te werken en verder iedere omstandigheid, die Spots online redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed heeft gehad en op grond waarvan zij, indien een zodanige omstandigheid haar bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke Voorwaarden zou hebben gesloten.

Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming voor langer dan drie maanden wordt opgeschort, is Spots online gerechtigd de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever en betaling te vorderen terzake van het wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, zonder deswege tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn.

ARTIKEL 15: Toepasselijk recht en geschillen

Voor zover de wet zulks toelaat is de competentie van de rechtbank van Gent of, ter keuze van Spots online, van de woon- of vestigingplaats van gedaagde, bevoegd kennis te nemen van geschillen betreffende aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Spots online is gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval Spots online Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stelt. Opdrachtgever heeft alsdan gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

ARTIKEL 16: Vertrouwelijke informatie

Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

ARTIKEL 17: Rechten van intellectuele of industriële eigendom en geheimhouding

Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde analyses, scenario’s, ontwerpen voor een  audiovisuele film, met inbegrip van documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Spots online of diens licentiegevers. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

ARTIKEL 18: Medewerking door Opdrachtgever

Opdrachtgever zal Spots online steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Spots online staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Spots online in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

ARTIKEL 19: Logo of naamvermelding

Spots online heeft het recht om op de door haar ontwikkelde audiovisuele producties het Spots online-logo te plaatsen. Opdrachtgever heeft niet het recht het logo of de tekst te verwijderen dan wel onzichtbaar te maken. Het is Opdrachtgever niet toegestaan op de door Spots online ontwikkelde audiovisuele productie een logo of enige tekst of afbeelding dan wel enig geluidsbestand te plaatsen waardoor de indruk gewekt wordt dat audiovisuele productie door een andere onderneming of instelling of persoon dan Spots online is gemaakt of ontwikkeld.

ARTIKEL 21 : Aanvullende voorwaarden aansprakelijkheid en vrijwaring

Spots online is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of niet goed functioneren van enige website of onderdeel hiervan dan wel een door haar aangeboden dienst, tenzij sprake is van grove nalatigheid.

Voor zover Spots online aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

Aansprakelijkheid van Spots online voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Spots online is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of niet goed functioneren van enige dienst verricht door derden, zoals webhosting, webcounters of domeinregistratie, noch voor het niet of niet goed functioneren van enige programmatuur ter beschikking gesteld of ontwikkeld door een derde. Dit beding is onverminderd van toepassing indien Opdrachtgever niet op de hoogte is van het feit dat de betreffende dienst door een derde is uitgevoerd of de betreffende programmatuur door een derde ter beschikking is gesteld of ontwikkeld. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Spots online van apparatuur, programmatuur of tekst-, beeld-, of geluidsmaterialen met het doel van gebruik of bewerking en Opdrachtgever vrijwaart Spots online tegen elke actie welke is gebaseerd op enige inbreuk op rechten van derden.

ARTIKEL 22: Wijziging en meerwerk

Indien Spotsonline op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Spotsonline worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Spotsonline. Spotsonline is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

ARTIKEL 23: toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten met Spotsonline is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met Spotsonline zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Gent.

BEZOEK ONS KANTOOR

Overdag zitten we vaak op de set en is het moeilijker om ons telefonisch te pakken te krijgen.
Maar stuur ons via dit formulier uw basisinformatie door en we contacteren u zo snel mogelijk!